Vstupenky kupujte zde  

Pravidla účasti na Comic-Conu Junior


Prosíme o pochopení, že pro Comic-Con Junior je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majitelem budovy.

Neznalost pravidel neomlouvá.
Nejste-li si něčím jistí, vidíte-li nějakou chybu organizace nebo někoho porušovat pravidla účasti, máte-li nějaké přání nebo stížnost, obraťte se prosím na organizátory označené žlutými tričky. Poradí, pomohou, většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich organizátoři dozví včas.

Při porušování pravidel účasti se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí na festivalu chovat, abychom ho pro ty z vás, kteří dodržují pravidla, mohli udělat co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Základní pravidla

Pokud jsou Pravidla účasti na Comic-Con Junior v rozporu s Návštěvním řádem Výstaviště Brno (BVV), platí Pravidla účasti na Comic-Con Junior. Povinností účastníka je:

 1. Seznámit se s pravidly účasti stanovenými Organizátorem akce a BVV, seznámit se s podmínkami čerpaných služeb. A dodržovat je.
  Účastník akce se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti bude znamenat vyloučení z akce bez náhrady plateb. Organizátoři nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.
 2. Respektovat a bezodkladně dodržovat pokyny Organizátorů akce a pracovníků BVV a Ticketstream (TS).
  V případě sporu účastníka s Organizátorem nebo pracovníkem BVV/TS ohledně výkladu pravidel rozhoduje vedoucí recepce Comic-Conu Junior a proti jeho rozhodnutí není odvolání.
 3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy.
  Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců.
  Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v budově a jejím okolí.
  Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech mimo pavilon E.
  Je zakázáno připojovat vlastní elektrické zařízení do zásuvek bez povolení Organizátora.
  Na Comic-Con Junior je možno vnášet makety a repliky zbraní pouze pro účely cosplaye. Chladné zbraně a nebezpečné rekvizity lze do budovy vnášet jen v měkčeném provedení nebo jako nepoužívaná pevná součást kostýmu. Zbraněmi je zakázáno manipulovat. Kostým a jeho doplňky musí být bez ostrých hran a nebezpečných částí. Kostýmy budou posuzovány jednotlivě při vstupu vyčleněným vchodem. Při sporu účastníka s posuzovatelem kostýmu rozhoduje vedoucí bezpečnostní služby. Neschválení kostýmu pro vstup není důvodem pro vracení vstupného.
  Využijte šatnu, nenechávejte zavazadla a věci ležet volně bez dozoru - kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, pro ochranu vašeho majetku, z bezpečnostních důvodů.
  Zvířata nemají na Comic-Con Junior přístup bez ohledu na druh a velikost, s výjimkou asistenčních psů.
 4. Nosit STÁLE u sebe vstupenku (v papírové nebo elektronické podobě).
  Vstupenka platí pro uvedený den, akci a místo konání. Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti Organizátora nebo pracovníka BVV/TS.
  Opakovaný vstup bude umožněn účastníkům do 20 h. (sobota) nebo do 17 h. (neděle) s platným razítkem, kterým je před odchodem z Pavilonu E musí označit pracovník Organizátora nebo BVV/TS.
  Poškozené vstupenky a rozmazaná razítka jsou neplatné. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.
 5. Neobtěžovat okolí.
  Po celou dobu festivalu je účastník povinen respektovat ostatní účastníky a udržovat pořádek a klid v budově, v jejím blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení.
  V průběhu programu je účastník povinen nerušit autory pořadů a ostatní účastníky, zbytečně nevcházet a nenahlížet do programových místností.
  Účastník je povinen zdržet se hlasitého projevu a byť jen slovních útoků na ostatní.
  Účastník je povinen dodržovat hygienická pravidla, používat sprchu v ubytovacích zařízeních a deodorant, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžováni zápachem z úst, těla a zejména nohou a bot.
  Při komunikaci s pracovníky BVV/TS, Organizátory a dalšími účastníky je účastník povinen dodržovat zásady slušného chování.
  Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Je zakázáno sedět, stát či se jinak zdržovat v místech průchodu, na schodištích apod.
 6. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu.
  Účastník je povinen udržovat co největší pořádek. Odpadky patří do koše.
  Účastník je povinen důsledně třídit odpadky na prázdné a sešlápnuté PET lahve a plastové kelímky, suchý papír či ostatní odpad do příslušně označených košů.
 7. Nepoškozovat zařízení. Hlídat si vlastní věci.
  Účastník je povinen se zdržet veškerého jednání, které by mohlo mít za následek poškození nebo zničení vybavení BVV, Organizátora, jejich partnerů a ostatních účastníků. Účastník nese plnou hmotnou zodpovědnost za škody jím způsobené.
  Ztracené věci budou k vyzvednutí v šatně nebo na recepci festivalu. Na festival doporučujeme nenosit a bez dozoru nenechávat cenné věci. Organizátoři nenesou zodpovědnost za případné krádeže.
 8. Neprodávat zboží mimo vyhrazené prostory a bez povolení Organizátora.
  Pro prodej vlastního zboží je účastník povinen s předstihem před festivalem získat souhlas Organizátorů a dodržet podmínky pro pronájem prodejního stánku či stolu. Prodejce je povinen prodávat pouze zboží oficiálně licencované nebo vlastní výroby bez porušení autorských práv.
 9. Dodržovat pravidla pro fotografování, natáčení a pořizování obrazových a zvukových záznamů.
  Je zakázáno vnášet profesionální záznamová zařízení, pořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy pro novinářské, propagační a komerční účely bez předcházející akreditace Organizátorem.
  Povoleno je fotografování, natáčení a pořizování obrazových a zvukových záznamů pro osobní a fanouškovské účely, s následujícími výjimkami. Za tímto účelem je povoleno vnášet mobilní telefony a neprofesionální záznamová zařízení bez stativů, světel apod.
  Výjimky:
  a) V programových sálech je zcela zakázáno natáčení obrazového a zvukového záznamu – videa, jakýmkoliv zařízením, včetně mobilních telefonů.
  b) Je zcela zakázáno fotografovat a natáčet hosty akce, kromě fotografování bez blesku na pořadech, v intervalu prvních 5 minut po začátku pořadu a posledních 5 minut před ukončením pořadu, pouze ze svého místa.
  Účastí na akci Comic-Con Junior vyjadřují návštěvníci souhlas s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.
 10. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu.
  Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Starším 18 let připomínáme jejich zodpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády. Zjevná podnapilost je porušením pravidel účasti.
  Zákaz kopírování materiálů chráněných autorským zákonem v prostorách akce.

Z informací na webu Comic-Conu Junior vyplývají i další pravidla, například pro chování ve foto a podpisové zóně, tato pravidla jsou sočástí těchto pravidel účasti a jejich dodržování je podmínkou účasti.