Vstupenky kupujte zde  

Obchodní a storno podmínky Comic-Con Junior


Všeobecné obchodní a storno podmínky Comic-Con Junior

Comic-Con Junior pořádá Active Radio a.s. s jeho týmem No Limits, který organizoval stovky různých akcí, společně s Comic-Con Prague s.r.o., za kterým stojí tým neziskového spolku FFestivaly z.s., organizující Festival Fantazie, PragoFFest a další festivaly popkultury.

Prodej vstupenek zajišťuje Active Radio a.s., Wenzigova 4, 12000 Praha 2, IČ 61058297, dále Active Radio, prostřednictvím prodejce vstupenek Ticketstream. Vše kolem vstupenek řeší Ticketstream a pro prodej vstupenek platí jeho pravidla a podmínky.

A. Všeobecné informace

 1. Těmito Všeobecnými obchodními a storno podmínkami (dále jen Obchodní podmínky) se řídí nákup vstupenek na aktuální Comic-Con Prague, uskutečněný prostřednictvím prodejní sítě společnosti Ticketmaster Česká republika, a.s. (dále Ticketmaster), dle jejích Obchodních podmínek a reklamačního řádu . Nákupem vstupenky vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.
 2. Nákupem vstupenky na Comic-Con Prague prostřednictvím Ticketmaster vzniká přímý právní vztah mezi vámi jako zákazníkem, který vstupenku nakupuje a společností Active Radio, která vstupenku prodává.
 3. Nákupem vstupenky se zavazujete dodržovat Pravidla účasti na Comic-Con Prague a Pravidla pro návštěvníky O2 universa , kde Comic-Con Prague proběhne ve dnech 18.-20.2.2022.
 4. Jakožto pořadatel si Active Radio vyhrazuje právo na změnu hostů, programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky berete toto právo pořadatele na vědomí. Vstupenky zůstávají v platnosti i v případě těchto změn a z důvodu těchto změn je nelze vrátit.
 5. Active Radio žádným způsobem nezodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Ticketmaster. Zakoupené vstupenky v jakékoliv podobě vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu i čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte být na Comic-Con Prague vpuštěni.

B. Nákup vstupenek

 1. Vstupenky se prodávají v klasické listinné (papírové) podobě na pobočkách Ticketmaster nebo v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem či je zákazníkům umožněno stažení a/nebo vytisknutí tohoto druhu vstupenky prostřednictvím veřejné datové sítě internet nebo v elektronické podobě prostřednictvím mobilní aplikace (eTicket). Dále se vstupenky prodávají v podobě Collector‘s Ticket (Sběratelské vstupenky) a VIP Ticket (VIP vstupenky) - formou plastové karty. Tato verze je zákazníkovi zaslána poštou ve dvou vlnách - před Vánoci a před akcí. Termíny uzávěrek pro objednání jsou uvedeny na webu Comic-Conu Prague.
 2. Ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny na webové stránce Comic-Con Prague, určující jsou ceny v síti Ticketmaster. Active Radio si vyhrazuje právo ceny změnit.
 3. Druh a počet vstupenek je stanoven pořadatelem Active Radio v souladu s kapacitními možnostmi O2 universum. Více vstupenek nebude prodáváno.
 4. Cena vstupenky sestává ze Vstupného, DPH, poplatku městu Praha 9 a Servisního a Transakčního poplatku Ticketmaster. Pokud při nákupu vstupenky prostřednictvím webových stránek budete požadovat její doručení na vámi určenou adresu, bude vám Ticketmaster dále účtovat náhradu nákladů na doručení vstupenky (Doručovací poplatek). Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 5. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na aktuálním Comic-Conu Prague, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.
 6. Vstupenky na Comic-Con Prague nejsou určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. Active Radio prodává vstupenky osobám, které mají zájem se zúčastnit Comic-Con Prague, ovšem nepřeje si, aby se tyto vstupenky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme tedy na to, že mohou být přijata patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím se vstupenkami.
 7. Praktické podmínky a informace:

C. Storno podmínky

 1. V případě nedoručení vstupenek poštou platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek a reklamačního řádu společnosti Ticketmaster Česká republika a.s.
 2. Nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv vstupenku na Comic-Con Prague, kterou jste nezakoupili v síti Ticketmaster.
 3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky vám nebude vstupenka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.
 4. Zaplacené Vstupné ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem vstupenek na Comic-Con Prague, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 5. V případě zrušení účasti hosta na Comic-Con Prague, změny programu, místa či termínu Comic-Con Prague není nárok na vrácení peněz za nákup vstupenek.
 6. V případě nedodržení podmínek pro vstup do budovy O2 universum není nárok na vrácení peněz za nákup vstupenek.
 7. V případě nedodržení podmínek stanovených vládou pro vstup na kulturní akce není nárok na vrácení peněz za nákup vstupenek.
 8. Vstupné se nevrací z důvodu omezení cestování či jiných omezení stanovených vládami obou zemí.
 9. V případě, že dojde ke změně místa nebo termínu Comic-Conu Prague, budete o tom vyrozuměni. Zakoupené vstupenky zůstávají platné pro nové místo či termín.
 10. V případě, že dojde k úplnému zrušení Comic-Con Prague, budete o tom vyrozuměni. Vstupné bude vráceno po době nezbytné pro administraci.
 11. Vyrozumění proběhne prostřednictvím facebookových stránek Comic-Con Prague , tohoto webu a prostřednictvím kontaktních údajů, které jste při nákupu vstupenek poskytli (zejména e-mail). Nezodpovídáme za nedoručení nebo zpoždění vyrozumění o zrušení akce.
 12. Dojde-li k úplnému zrušení Comic-Con Prague, bude Active Radio a.s. vracet Vstupné prostřednictvím Ticketmaster v souladu s jejich postupy pro vracení vstupného zrušených akcí, uvedenými v Obchodních podmínek a reklamačního řádu společnosti Ticketmaster Česká republika a.s.
 13. Veškeré reklamace a případné dotazy nad rámec podmínek Ticketmaster je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@comiccon.cz nebo písemně na adresu: Active Radio a.s., Wenzigova 4, 120 00 Praha 2.

D. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi Active Radio a.s. a vámi, jakožto spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Comic-Con Prague pořádaný společností Active Radio a.s. či v souvislosti s konáním či průběhem pořádaného Comic-Con Prague, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tím je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz . Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Totéž platí, dojde-li ke spotřebitelskému sporu mezi vámi a Ticketmaster.
 3. Active Radio a.s. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

Active Radio, a.s., Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, IČ 61058297, DIČ CZ61058297
Comic-Con Prague, s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, IČ 08268690, DIČ CZ08268690